گردشگری جنگل

گردشگری جنگل، یکی از شاخه های گردشگری، گردشگری در جنگل می باشد. این نوع گردشگری یک نوع گردشگری ماجراجویانه به شمار می رود. تفریحی که در سرزمین های جنگلی انجام شود را گردشگری جنگل می نامند.

در ادامه خواهید خواند گردشگری جنگل